You are currently viewing HR som motor i förändringsledning

HR som motor i förändringsledning

SAGT FRÅN HR-PERSONER

”Vi har så många förändringar på gång samtidigt, men det känns som vi gör olika varje gång” – HR Business partner
”Jag skulle vilja att min HR-funktion kunde stötta vår organisation bättre kring HUR vi driver förändringar” – HR Chef
” Vi har för låg kompetens inom vår organisation när det gäller att driva förändringar, vi skulle behöva göra något..” – HR chef
”Det finns en förväntan på oss som central HR-funktion att ta fram ett ramverk kring förändringar, men vi vet inte riktigt hur vi ska göra” – HR specialist

HAR NI MYCKET FÖRÄNDRINGAR PÅ GÅNG?

De flesta företag idag ställs då och då inför utmaningar som kräver förändring. Att som företag ha en bra förmåga att driva och hantera förändringar hävdar många är och kommer vara en konkurrensfördel i den föränderliga värld våra företag verkar i. Trots den insikten är det många företag som misslyckas med att uppnå önskade effekter av sina förändringar.
Förändringar sker till största del via människorna i företagen.
HR har en viktig roll att stötta sin organisation kring kompetens, metoder och processer kring att leda förändringar!

VAD GÖR EN FÖRÄNDRINGSMOTOR?

En förändringsmotor är en funktion eller organisation vars uppgift är att skapa rätt förutsättningar för sitt företag att driva och hantera förändringar. Den ser till att det finns förutsättningar att driva kompetensutveckling kring förändringsarbete, att det finns processer och verktyg att använda.

VARFÖR BÖR HR VARA FÖRÄNDRINGSMOTOR?

De flesta förändringar sker till största delen via människorna i företagen. HR har idag ansvaret för företagets humankapital och är experter på hur människor kan och bör utvecklas.

STARTA MOTORERNA!

Om ni som HR-funktion känner er mogna för att bli er organisations förändringsmotor – vad ska ni då göra?
• Utveckla, implementera och förvalta ramverk och verktyg för förändring. Att ha en definierad process för HUR förändring ska drivas och tillhandahålla nödvändiga verktyg skapar en god förutsättning för att kvalitetssäkra förändringsarbetet i organisatIonen
• Utveckla, implementera och förvalta nödvändig kompetensutveckling för förändringsarbete. Här bör det finnas utbildningar i syfte att rusta och stärka både medarbetare, chefer, ledare och ledningsgrupper för förändringsarbete
• Utveckla, implementera och förvalta nödvändig organisation för hur förändringsarbetet ska drivas. Ska vi ha interna förändringsledare, ska förändringsarbetet drivas helt i linjen är beslut som måste fattas.
Det tar tid att bygga en god förändringsförmåga som håller över tid, det viktigaste är att börja, ta små steg i taget men mot målet – att vara er organisations starka förändringsmotor!

UTBILDNING – HR som FÖRÄNDRINGSMOTOR
Är du intresserad av att bli ditt företags förändringsmotor?
Läs mer om vår utbildningen här