You are currently viewing Kan någon tala om varför vi gör det här? (artikel 2/5)

Kan någon tala om varför vi gör det här? (artikel 2/5)

Varför är det viktigt med varför – om betydelsen av att ha ett tydligt syfte och mål med förändringen!

Ta ett djup andetag – rensa huvudet från alla tankar och tänk dig följande senario:

  • När vi genomför förändringar är vi alltid supertydliga med varförvi gör förändringen och vad det är vi vill uppnå med den
  • Vi förmedlar alltid tydliga och mätbara målsom alla kan relatera till och förstå
  • I all kommunikation vi gör kring förändringen upprepar vi budskapet kring varför vi gör förändringen och vad det är vi vill uppnå på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt

Känner du igen dig?  – då går det troligen bra för er i förändringsarbetet!

Känner du inte igen dig i allt? Häng kvar och läs vidare, den här artikeln handlar om varför det är viktigt med varför och HUR ni kan göra det bättre.

Förra fredagen skrev jag en artikel där jag tog upp tre framgångsfaktorer för lyckade förändringar: (här kommer en kort repetition av framgångsfaktorerna)

Dessa tre framgångsfaktorer är viktiga och är beroende av varandra under hela föränd­ringsprocessen. Uppgiften för den/de som leder förändringen är att medarbetarna förstår varför förändringen ska genomföras (syfte och mål), att man förstår vad som krävs för att leda människor i förändring och att ha en bra struktur och metod för att genomföra förändringen.

1.     Tydligt syfte och mål
2.     Fokusera på människorna i förändringen
3.     Ha en tydlig struktur och metod för hur förändringen ska drivas 

Dagens artikel handlar om den första framgångsfaktorn –syfte och mål.

Syfte och mål med förändringen

En grundläggande faktor för att människor ska vilja vara med och bidra i en förändring är att de förstår varför förändringen ska äga rum, att den är begriplig och vad den betyder för just mig.  Att förstå varför man gör något skapar mening och mening skapar motivation som i sin tur är en grundförutsättning för all förändring.  

Vem är ansvarig för syfte och mål?

INGEN annan än ledningen (VD, ledningsgrupp eller andra som motsvarar ledning) är ansvarig för att det finns ett tydligt syfte och mål med förändringen. Det är ledningen som ansvarar för att formulera och kommunicera varför (syftet) förändringen ska göras och vad det är som ska uppnås (målet). I de lyckade förändringsprojekt jag har varit med i har det alltid funnits en ledning som har stått bakom förändringen, varit delaktig och synlig under HELA förändringen. 

HUR lyckas ni med syfte och mål?

1.Utse en sponsor/beställare av förändringen

En VD eller ledningsgrupp kan ofta vara ansvarig för många pågående förändringsprojekt och det kan vara svårt att vara involverad i alla. Det bästa sättet att göra då är att utse en tydlig sponsor/beställare (jag kallar det sponsor) till förändringsprojektet. Någon i ledningsgruppen får ansvaret att agera sponsor/beställare och förväntningarna på den personen tydliggörs.

HUR ska en bra sponsor vara?
Jag brukar tänka att sponsorn är som en plog. Uppgiften är att ploga vägen och försöka undanröja hinder som finns på vägen för att ge förändrings/projektledaren och projektet de bästa förutsättningarna. Sponsorn behöver ha de befogenheter som krävs för att fatta beslut kring finansiering, resurstillsättning, prioriteringar etc. Lika viktigt enligt mig är att sponsorn är en ledarperson med förmågan att engagera ledare och medarbetare i organisationen och vara bra på att kommunicera. Välj någon ni vet har ett gott rykte och förtroende i organisationen.

2. Visualisera och kommunicera

Ett lyckat förändringsprojekt bygger på tydlig kommunikation kring syfte och mål. När ni lyckas göra kommunikationen enkel och begriplig för alla involverade skapar ni förutsättningar för alla att förstå varför förändringen ska göras.

HUR kan ni bli bra på att kommunicera kring mål och syfte?

Lägg tid på att formulera och visualisera ert syfte och mål, beskriv det gärna i en visuell och tilltalande målbild.

Här är ett bra tips, men också en UTMANING – använd två bilder, en som beskriver varför ni ska göra förändring och en som beskriver vad ni vill uppnå/målet. Använd gärna bilder och så lite text som möjligt. Bygg en story kring bilderna och upprepa budskapet många gånger i olika kanaler under förändringen.

Tycker du ämnet är intressant? 

Är du också som jag intresserad av HUR vi faktiskt jobbar med förändringsledning, kommentera, dela med dig av dina erfarenheter.

I nästa artikel dyker jag ner och förklarar mer vad som gömmer sig under andra framgångsfaktorn – människor.

Läs mer om att leda och lyckas med förändringsarbete

Vill du läsa mer om mina framgångsfaktorer för lyckade förändringar? Läs boken Att leda förändringar- så funkar det som finns att beställa här.